Đăng ký
Đăng ký tài khoản MobiFone Portal

Đăng ký tài khoản MobiFone Portal

Để kích hoạt tài khoản,click vào đây

Mật khẩu có 8 ký tự trở lên, bao gồm cả chữ thường và chữ VIẾT HOA, chữ số, không bao gồm các ký tự đặc biệt như ~!@#$%^&*()...