Vietnam Airlines

Chương trình Bông Sen Vàng - Lotusmiles

ØƯu đãi về thăng hạng hội viên

Hội viên của hạng Bạch kim và hạng Vàng của Lotusmiles khi sử dụng MobiFone và tham dự chương trình KNDL và đăng ký là Hội viên liên kết sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

a. Hội viên Bạch Kim:

  • Được đặc cách là hội viên hạng Vàng của chương trình KNDL (không điều kiện)

  • Được đặc cách lên Hội viên Kim cương nếu tích lũy được 22.000 điểm xét hạng của KNDL (giảm 2.000 điểm xét hạng so với quy định).

  • Khi được đặc cách là Hội viên Kim cương hoặc Vàng của chương trình KNDL, Hội viên sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định của chương trình KNDL.

b. Hội viên Vàng:

  • Được đặc cách lên Hội viên Hạng Vàng nếu tích lũy được 16.000 điểm xét hạng của KNDL (giảm 2.000 điểm xét hạng so với quy định).

  • Khi được đặc cách là Hội viên  Vàng của chương trình KNDL, Hội viên sẽ được hưởng ưu đãi theo quy định của chương trình KNDL.

Chi tiết ưu đãi dành cho Hội viên Kết Nối Dài Lâu (xem tại đây).

Hội viên của hạng Kim cương của KNDL là Hội viên liên kết sẽ được hưởng các ưu đãi sau:

  • Được đặc cách lên hạng Titan của chương trình Lotusmiles (không điều kiện, hội viên đang là hạng Đăng ký hoặc Bạc tại thời điểm đăng ký liên kết đều được đặc cách)

  • Được đặc cách lên Hội viên vàng của chương trình Lotusmiles nếu tích lũy tối thiểu 23.000 dặm xét hạng của Lotusmiles trong kỳ xét hạng (tương đượng với bay 23.000 dặm trong 12 tháng xét hạng, giảm 7.000  dặm so với quy định).

Chi tiết ưu đãi dành cho Hội viên Bông Sen Vàng xem tại đây.