Tổng Công ty Viễn thông MobiFone kính mời các nhà cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tham dự gói chào giá cạnh tranh sau:

1. Tên gói chào giá: Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý để tư vấn cho MobiFone trong việc lập phương án lựa chọn thầu quốc tế tư vấn cổ phần hóa.

2. Tên phương án: Thuê dịch vụ tư vấn pháp lý để tư vấn cho MobiFone trong việc lập phương án lựa chọn thầu quốc tế tư vấn cổ phần hóa.

3. Thời gian phát hành HSMCG: Từ 8h00, ngày 27/9/2019 đến trước 09h30, ngày 8/10/2019 (trong giờ hành chính).

4. Thời điểm đóng chào giá: 09h30, ngày 8/10/2019.

5. Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2019

6. Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Chào giá cạnh tranh.

7. Địa điểm phát hành HSMCG: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổ giúp việc đấu thầu – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Địa điểm mở chào giá: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Giá bán 01 bộ HSMCG: Miễn phí.

10. Thời điểm mở chào giá: 09h30, ngày 8/10/2019.

Thông tin đã đăng tải trên Báo Đấu thầu số 183, 184 ngày 27, 30/9/2019 và 185 ngày 1/10/2019.

Nay Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo gia hạn với nội dung như sau:

Tiếp tục phát hành HSMCG đến trước 9h30’ ngày 15/10/2019 (trong giờ hành chính).

Thời điểm đóng chào giá mới là: 9h30’ ngày 15/10/2019.

Lý do gia hạn: Đến thời điểm đóng chào giá theo quy định (9h30’ ngày 08/10/2019) chỉ có 01 nhà cung cấp nộp hồ sơ đề xuất. Do vậy, cần gia hạn thời điểm đóng chào giá để tăng tính cạnh tranh, tăng số lượng nhà cung cấp tham gia.

Địa điểm mở chào giá: Tổng Công ty viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

(Các thông tin khác giữ nguyên không thay đổi)./.