1. Tên gói thầu: Trang bị điều hòa không khí 9.000 BTU/h cho các trạm BTS.

- Số TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20191001091.                             

  Ngày đăng tải: 1/10/2019.

- Loại gói thầu: Hàng hóa.

- Nội dung chính của gói thầu:

Trang bị điều hòa không khí 9.000 BTU/h cho các trạm BTS.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

2. Tên phương án: Trang bị điều hòa không khí 9.000 BTU/h cho các trạm BTS.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí SXKD của Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00, ngày 7/10/2019 đến trước 9h30 ngày 28/10/2019 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổ giúp việc đấu thầu – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10. Bảo đảm dự thầu: 500.000.000 VND. Hình thức: thư bảo lãnh.

11. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 28/10/2019.