Tên bên mời thầu: TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE.

 

1. Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm thiết bị điện tử và bảo hiểm tài sản.

- Số TBMT trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia: 20200211141.                         

  Ngày đăng tải: 07/02/2020.

- Loại gói thầu: Phi tư vấn.

- Nội dung chính của gói thầu:

  • Triển khai mua bảo hiểm thiết bị điện tử và bảo hiểm tài sản của Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm 2019 - 2020.

- Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.

2. Tên phương án: Triển khai mua bảo hiểm thiết bị điện tử và bảo hiểm tài sản của Tổng công ty Viễn thông MobiFone năm 2019 - 2020.

3. Nguồn vốn: Nguồn chi phí SXKD của Tổng công ty.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: Từ 8h00, ngày 13/2/2020 đến trước 9h30 ngày 04/03/2020 (trong giờ hành chính).

7. Địa điểm phát hành HSMT: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Tổ giúp việc đấu thầu – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

8. Địa điểm mở thầu: Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (Phòng họp – tầng 11) – Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

9. Giá bán 01 bộ HSMT: Miễn phí.

10. Bảo đảm dự thầu: 450.000.000 VND. Hình thức: thư bảo lãnh.

11. Thời điểm mở thầu: 9h30 ngày 04/03/2020.