Thông tin chung:

1. Tên cơ quan:         TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE.

- Địa chỉ:               Lô VP1, phường Yên Hòa – quận Cầu Giấy – Hà Nội.

- Điện thoại:                     024.3 783 1766

- Fax:                                 024.3 783 1767

2. Tên Phương án/ Tên kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trang bị điều hòa không khí 9.000 BTU/h cho các trạm BTS.

3. Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Số 1288/QĐ-MOBIFONE ngày 14/8/2019 do Tổng Giám đốc Tổng công ty Viễn thông MobiFone phê duyệt.

4. Dự toán mua sắm:            24.364.200.191  VND

B. Nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (sau thuế GTGT)

Nguồn vốn

Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng*

1

Trang bị điều hòa không khí 9.000 BTU/h cho các trạm BTS

24.364.200.191đồng

Nguồn chi phí SXKD của Tổng công ty

Đấu thầu rộng rãi trong nước; 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ

Quý III/2019

Hợp đồng theo đơn giá cố định

24 tháng

(*): Thời gian thực hiện hợp đồng khung: 24 tháng

Cách thức ký kết hợp đồng:

- Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, đơn vị mua sắm tập trung tiến hành đàm phán và trình lãnh đạo Tổng công ty ký thỏa thuận khung.

- Trên cơ sở thỏa thuận khung đã ký, đơn vị có nhu cầu mua sẽ ký hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán với nhà thầu.