1. Danh sách điểm đăng ký thông tin thuê bao trả trước:

2. Bộ mẫu hợp đồng

3. Công bố thông tin về việc thoái vốn và bán đấu giá cổ phần

 1. Thông báo bán đấu giá SeA Bank
 2. Bản công bố thông tin SeA Bank
 3. BCTC riêng 2016 SeA Bank
 4. BCTC hợp nhất 2016 SeABank
 5. BCTC riêng 6T.2017 SeABank
 6. BCTC hợp nhất 6T.2017 SeABank
 7. QĐ số 2437- HĐTV
 8. Điều lệ SeABank
 9. Báo cáo thoái vốn SeABank
 10. CV chấp thuận SeABank
 11. Quy chế đấu giá
 12. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT nước ngoài)
 13. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT trong nước)
 14. Giấy ủy quyền
 15. Danh sách các đại lý đấu giá SeA Bank
 1. Thông báo bán đấu giá TPBank
 2. Bản công bố thông tin TPBank
 3. BCTC năm 2016 TPBank
 4. BCTC giữa niên độ 6T.2017 TPBank
 5. QĐ số 2431QĐ-HĐTV
 6. Điều lệ ngân hàng TPBank
 7. Báo cáo thoái vốn TPBank
 8. CV chấp thuận TPBank
 9. Quy chế đấu giá
 10. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT nước ngoài)
 11. Đơn đăng ký đấu giá (dành cho NĐT trong nước)
 12. Giấy ủy quyền
 13. Danh sách các đại lý đấu giá TPBank

4. Chiến lược phát triển của doanh nghiệp

5. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp

6. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp

7. Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác

9. Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm

10. Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp

11. Báo cáo tài chính sáu (06) tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp

12. Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp

13. Kế hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động